Regulamin

Regulamin sklepu internetowego romanetka.pl

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie z przedsiębiorcą Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem romanetka.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 10. SPRZEDAWCA – firma P.H.U. ALTUS Daniel Gawron (adres prowadzenia działalności: Szkolna 17, , 42-256 Turów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9490680371, REGON: 151508922, adres poczty elektronicznej: info@romanetka.pl, numer telefonu: +48 697036888 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. Cennika operatora).
 11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. USŁUGODAWCA – firma P.H.U. ALTUS Daniel Gawron (adres prowadzenia działalności: Szkolna 17, , 42-256 Turów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9490680371, REGON: 151508922, adres poczty elektronicznej: info@romanetka.pl, numer telefonu: +48 697036888 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. Cennika operatora).
  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym;
  2. umożliwienia dostępu do Interaktywnego formularza, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym;
  3. Newsletter.
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x720 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  5. Włączona obsługa plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
   • Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
   • W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.
   • Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: firmę, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” pod adresem: http://romanetka.pl/dostawa-platnosc
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
  1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDZAM ZAKUP I PŁACĘ”.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem (2) wysyła jednocześnie do Klienta wiadomość email z prośbą o potwierdzenie Zamówienia (3) po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, przyjmuje Zamówienie do realizacji i (4) potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

V. DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych, a w przypadku Produktów wytwarzanych według specyfikacji Klienta nie później niż 10 dni roboczych.
 2. Produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta:
  1. poprzez odbiór osobisty; lub
  2. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej. W przypadku Dostawy Produktów za granicę warunki sprzedaży i wysyłki towaru są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” pod adresem: http://romanetka.pl/dostawa-platnosc
 5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Czas realizacji zamówień w przypadku płatności kartą to 1-3 dni robocze w przypadku zwykłych przesyłek (typu sama tkanina, produkty gotowe np. pościele, obrusy itp.) oraz do 10 dni roboczych w przypadku produktów na zamówienie ( firany, zasłony szyte wg kalkulatora). Jest to czas liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;
  2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
  3. Szybkim przelewem internetowym
  4. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

VII. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn w terminie do 14 dni. W naszym Sklepie termin na złożenie oświadczenia od odstąpieniu jest dłuższy od ustawowego i wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zakupu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować nas (należy wpisać imię, nazwisko, pełny adres korespondencyjny oraz o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np.
  1. wiadomością e-mail, na adres info@romanetka.pl
  2. w formie pisemnej, na adres P.H.U. ALTUS Daniel Gawron, Szkolna 17, , 42-256 Turów. 
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonywania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7. umowy zawartej na aukcji publicznej.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionym terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu wady rzeczy sprzedanej.
  1. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i nast. Kodeksu cywilnego
  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać:
   • wiadomością e-mail, na adres info@romanetka.pl
   • w formie pisemnej, na adres P.H.U. ALTUS Daniel Gawron, Szkolna 17, , 42-256 Turów
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W powyższych terminach Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy wady towaru sprzedanego.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać:
   • wiadomością e-mail, na adres info@romanetka.pl
   • w formie pisemnej, na adres P.H.U. ALTUS Daniel Gawron, Szkolna 17, , 42-256 Turów
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
  3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy że administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca, Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług, w celach: marketingowych i przedstawiania informacji handlowych, ofert produktów lub usług podmiotów trzecich.
 3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. Do momentu wyżej wymienionych przypadków gromadzone są dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. 
 4. Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Usługodawcę w celach kontaktowych i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania kontaktu.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności dostawcom usług płatniczych wybranych przez Użytkownika w celach dokonania płatności, a także przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Jeśli Użytkownik udzieli na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie adres, e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, w celu realizacji usługi.
 6. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie Usługodawcy stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres info@romanetka.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany adres kontaktowy. Szczegóły tego procesu znajdują się w zakładce http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 8. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy Usługodawcy, osoby przez niego zatrudnione w ramach umowy zlecenia oraz współpracownicy związani z nim umowami o świadczeniu usług.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa usunięcia danych z systemu sklepu romanetka.pl jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się oraz wypowiedzeniem umowy.
 10. Użytkownik posiada prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnych momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyżej wymienione czynności mogą zostać dokonane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres info@romanetka.pl
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi Usługodawcy samodzielne przedstawianie pełnej oferty produktów i usług podmiotów trzecich.
 13. Powyższe informacje odnoszą się do zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w pełnym zakresie. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych we wszystkich celach lub nie wyraził zgody na wszystkie sposoby komunikacji lub przekazanie danych do partnerów Usługodawcy, to powyższe informacje znajdują zastosowanie w zakresie w jakim udzielona zostalą zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu romanetka.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
 15. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres info@romanetka.pl. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym romanetka.pl. Szczegółowy opis newsletterów znajduje się w zakładce http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci
 16. Strona romanetka.pl zintegrowana jest z programem Trustbadge firmy Trusted Shops w celu prezentacji Znaku Jakości Trusted Shops, a także zabranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożenia zamówienia. W przypadku skorzystania z Trusbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty na stronie.
 17. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub w celu skorzystania z nich Użytkownik już się zarejestrował. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte z Trusted Shops. Więcej informacji znajduje się w zakładce http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci.
 18. Na stronie romanetka.pl są używane wtyczki portali społecznościowych. Wyświetlając stronę przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę romanetka.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. Więcej informacji znajduje się w zakładce http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci.
 19. Sklep romanetka.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Szczegółowe informacje o plikach cookies i sposobie ich wykorzystania znajdują się  w zakładce http://romanetka.pl/polityka-prywatnosci.
 20. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 21. Usługodawca, Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Usługodawca, Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 22. Wraz z usunięciem Konta Klienta Usługodawca, Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta.
 23. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 3. Regulamin może zostać zaktualizowany w przypadku dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://romanetka.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. X.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r. 1823; dalej ustawa). Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów z udziałem sprzedawcy w tym trybie jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, prowadzący stronę internetową o adresie: http://wiih.rzeszow.pl
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.